Provérbios 25

1 Toto jsou rovněž přísloví Šalomounova, která sebrali mužové judského krále Chizkijáše.

2 Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat.

3 Výšiny nebes, hlubiny země a srdce králů nelze prozkoumat.

4 Odstraní-li se ze stříbra struska, výrobek se zlatníkovi povede;

5 odstraní-li se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností.

6 Před králem se nevypínej a na místo velmožů se nestav.

7 Lépe bude, řekne-li ti: "Vystup sem", než když tě poníží před urozeným, jak na vlastní oči vídáš.

8 Nezačínej unáhleně spor; jinak co si nakonec počneš, až tě tvůj bližní zahanbí?

9 Veď svůj spor se svým bližním, ale nevyzraď tajemství jiného,

10 jinak tě bude tupit, kdo o tom uslyší, a nepřestanou tě pomlouvat.

11 Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo.

12 Zlatý nosní kroužek či náhrdelník z třpytivého zlata je kárající mudrc slyšícímu uchu.

13 Jako chladný sníh o žních je spolehlivý vyslanec těm, kdo ho poslali. Občerství duši svého pána.

14 Oblaka s větrem, ale bez deště, to je muž, který klame slibováním darů.

15 Vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti.

16 Najdeš-li med, jez s mírou, jinak se jím přesytíš a zvrátíš jej.

17 Choď do domu svého bližního jen zřídka, jinak se tě přesytí a bude tě nenávidět.

18 Palcát a meč a naostřený šíp je ten, kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví.

19 Jako vykotlaný zub a kulhavá noha je spoléhat se na věrolomného v den soužení.

20 Svlékat šaty v chladný den či nalévat do louhu ocet je zpívat písně srdci sklíčenému.

21 Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou,

22 tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí.

23 Severní vítr přihání déšť a hněvivý obličej pokoutní řeči.

24 Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.

25 Jak chladná voda znavené duši je dobrá zpráva z daleké země.

26 Zkalený pramen a zkažená studánka je spravedlivý kolísající před svévolníkem.

27 Není dobré jíst příliš mnoho medu a není slavné zkoumat slávu druhých.

28 Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.