1 Crônicas 25

1 David a velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým, Hémanovým a Jedútúnovým, aby vyhlašovali proroctví při citaře, harfě a při cymbálech. Seznam mužů, konajících služebné dílo:

2 Ze synů Asafových Zákur, Josef, Netanjáš a Asaréla. Synové Asafovi byli k ruce Asafovi, když z králova pověření vyhlašoval proroctví.

3 Za Jedútúna šest Jedútúnových synů: Gedaljáš, Serí, Ješajáš, Chašabjáš a Matitjáš; byli k ruce svému otci Jedútúnovi, jenž vyhlašoval proroctví při citaře k chvále a oslavě Hospodina.

4 Za Hémana synové Hémanovi: Bukijáš, Matanjáš, Uzíel, Šebúel, Jerímót, Chananjáš, Chananí, Elíata, Gidaltí, Rómamtí-ezer, Jošbekáša, Malótí, Hótir a Machazíót.

5 Ti všichni jsou synové Hémana, králova vidoucího, podle Božích slov o pozdvižení rohu. Bůh dal Hémanovi čtrnáct synů a tři dcery.

6 Ti všichni byli k ruce svému otci při zpěvu v Hospodinově domě s cymbály, haframi a citarami, ke službě v domě Božím z králova pověření, k ruce Asafovi, Jedútúnovi a Hémanovi.

7 Jejich počet spolu s jejich bratry vyučenými Hospodinovu zpěvu byl dvě stě osmdesát osm, samých mistrů.

8 Losy pro strážní službu vrhli jak malému, tak velikému, mistru i učedníkovi.

9 První z Asafova rodu byl vylosován Josef, druhý Gedaljáš; ten a jeho bratří a synové, celkem dvanáct mužů.

10 Třetí Zákur, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

11 Čtvrtý Jisrí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

12 Pátý Netanjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

13 Šestý Bukijáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

14 Sedmý Jesaréla, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

15 Osmý Ješajáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

16 Devátý Matanjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

17 Desátý Šimeí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

18 Jedenáctý Azarel, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

19 Dvanáctý Chašabjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

20 Podle třináctého losu Šúbael, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

21 Podle čtrnáctého Matitjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

22 Podle patnáctého Jeremót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

23 Podle šestnáctého Chananjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

24 Podle sedmnáctého Jošbekáša, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

25 Podle osmnáctého Chananí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

26 Podle devatenáctého Malótí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

27 Podle dvacátého Elijata, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

28 Podle dvacátého prvého Hótir, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

29 Podle dvacátého druhého Gidaltí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

30 Podle dvacátého třetího Machaziót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

31 Podle dvacátého čtvrtého Rómamtí-ezer, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.