1 Crônicas 7

1 K synům Isacharovým patřil Tóla a Púa, Jašúb a Šimrón, tito čtyři.

2 Synové Tólovi: Uzí, Refajáš, Jeríel, Jachmaj, Jibsám a Šemúel, náčelníci otcovských rodů Tólových, stateční bohatýři, podle svých rodopisů; jejich počet za dnů Davidových činil dvacet dva tisíce šest set.

3 Synové Uzího: Jizrachjáš. Synové Jizrachjášovi: Míkael, Obadjáš, Jóel, Jišijáš, těch pět, všichni náčelníci.

4 Při nich bylo třicet šest tisíc mužů ve vojenských bojových houfech, podle svých rodopisů po otcovských rodech; měli totiž mnoho žen a synů.

5 A jejich bratří, statečných bohatýrů, po všech čeledech Isacharových bylo osmdesát sedm tisíc; všichni byli zapsáni do seznamů rodů.

6 Benjamín: Bela, Beker a Jedíael, tito tři.

7 A synové Belovi: Esbón, Uzí, Uzíel, Jerimót a Írí, těchto pět, náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři; do seznamu rodů jich bylo zapsáno dvacet dva tisíce třicet čtyři.

8 Synové Bekerovi: Zemíra, Jóaš, Elíezer, Eljóenaj, Omrí, Jeremót, Abijáš, Anatót a Alemet; tito všichni jsou synové Bekerovi.

9 Do seznamu rodů, podle svých rodopisů byli zapsáni jako náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři, celkem dvacet tisíc dvě stě.

10 Synové Jedíaelovi: Bilhán. A synové Bilhánovi: Jeúš, Binjamín, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achíšachar.

11 Tito všichni jsou synové Jedíaelovi, podle náčelníků rodů, stateční bohatýři, sedmnáct tisíc dvě stě těch, kteří byli schopní k vojenské službě a vycházet do boje.

12 Synové Írovi: Šupím a Chupím. Synové Achérovi: Chuším.

13 Synové Neftalího: Jachasíel, Gúní, Jeser a Šalúm, synové Bilhy.

14 Synové Manasesovi: Asríel, kterého mu porodila jeho žena; jeho aramejská ženina porodila Makíra, otce Gileádova.

15 A Makír vzal ženu pro Chupíma a Šupíma; jméno jeho sestry bylo Maaka. Jméno druhorozeného bylo Selofchad; a Selofchad měl jen dcery.

16 Maaka, žena Makírova, porodila syna a pojmenovala ho Pereš; jeho bratr se jmenoval Šereš; a jeho synové: Úlam a Rekem.

17 Synové Úlamovi: Bedán. To jsou synové Gileáda, syna Makírova, syna Manasesova.

18 Jeho sestra Moleket porodila Íšhóda, Abíezera a Machlu.

19 A synové Šemídovi byli Achján, Šekem, Likchí a Aníam.

20 Synové Efrajimovi: Šútelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,

21 jeho syn Zábad, jeho syn Šútelach, Ezer a Elead. Ale povraždili je domorodci, muži z Gatu, neboť přitáhli, aby zabrali jejich stáda.

22 Po mnoho dnů truchlil jejich otec Efrajim a jeho bratři přišli, aby ho potěšili.

23 Pak vešel ke své ženě, ta otěhotněla a porodila syna; dal mu jméno Bería (to je V neštěstí), neboť byla v jeho domě v neštěstí.

24 Jeho dcerou byla Šeera; ta vybudovala Bét-chorón Dolní a Horní a Uzen-šeeru.

25 A jeho syn byl Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan,

26 jeho syn Laedán, jeho syn Amíhud, jeho syn Elíšama,

27 jeho syn Nón, jeho syn Jozue.

28 Jejich trvalé vlastnictví a sídliště: Bét-el s vesnicemi, na východě Naarán, na západě Gezer s vesnicemi, Šekem s vesnicemi, až do Aje s vesnicemi.

29 V rukou synů Manasesových byl Bét-šeán s vesnicemi, Taenak s vesnicemi, Megido s vesnicemi, Dór s vesnicemi. V těch místech sídlili synové Josefa, syna Izraelova.

30 Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišví, Bería a jejich sestra Serach.

31 Synové Beríovi: Cheber a Malkíel; to je otec Birzavitův.

32 Cheber zplodil Jafleta, Šómera, Chótama a jejich sestru Šúu.

33 Synové Jafletovi: Pásak, Bimhál a Ašvát; to jsou synové Jafletovi.

34 Synové Šemerovi: Achí a Rohga, Jechuba a Arám.

35 Synové Helema, jeho bratra: Sófach, Jimna, Šéleš a Ámal.

36 Synové Sófachovi: Súach, Charnefer, Šúal, Berí a Jimra,

37 Beser, Hód, Šama, Šilša, Jitrán a Beéra.

38 Synové Jeterovi: Jefune, Pispa a Ara.

39 Synové Ulovi: Árach, Chaníel a Risja.

40 Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci otcovských rodů, zkušení stateční bohatýři, náčelníci předáků. Počet zapsaných do seznamu rodů pro vojenskou službu a do boje činil dvacet šest tisíc mužů.