1 Crônicas 1

1 Adam, Šét, Enóš,

2 Kénan, Mahalalel, Jered,

3 Henoch, Metúšelach, Lámech,

4 Noe, Šém, Chám a Jefet.

5 Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.

6 Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togarma.

7 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Ródanci.

8 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.

9 Synové Kúšovi: Seba, Chavila a Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.

10 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.

11 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany

12 i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vzešli Pelištejci - a Kaftórce.

13 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,

14 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce

15 též Chivejce, Arkejce a Síňana,

16 Arváďana, Semárce a Chamáťana.

17 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chůl, Geter a Mešek.

18 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.

19 Heberovi se narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla zeně rozčleněna, a jméno jeho bratra bylo Joktán.

20 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,

21 Hadórama, Úzala a Diklu,

22 Ébala, Abímaela a Šebu,

23 Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi.

24 Šém, Arpakšád, Šelach,

25 Heber, Peleg, Reú,

26 Serúg, Náchor, Terach,

27 Abram, to je Abraham.

28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.

29 Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám,

30 Mišma a Dúma a Masa, Chadad a Téma,

31 Jetúr, Náfiš a Kedma. To jsou synové Izmaelovi.

32 Synové Abrahamovy ženiny Ketúry: ta porodila Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synové Jokšánovi: Šeba a Dedán.

33 Synové Midjánovi: Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa; ti všichni jsou synové Ketúřini.

34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael.

35 Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel a Jeúš, Jaelam a Kórach.

36 Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí a Gátam, Kénaz a Timna a Amálek.

37 Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.

38 Synové Seírovi: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana a Dišón, Eser a Díšan.

39 Synové Lótanovi: Chorí a Hómam; Lótanova sestra byla Timna.

40 Synové Šóbalovi: Alján a Manachat a Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana.

41 Synové Anovi: Dišón. Synové Dišónovi: Chamrán a Ešbán, Jitrán a Keran.

42 Synové Eserovi: Bilhán a Zaavan a Jaakan. Synové Díšanovi: Ús a Aran.

43 Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským: Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.

44 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry.

45 Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země.

46 Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít.

47 Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky.

48 Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaúl z Rechobótu nad Řekou.

49 Když zemřel Šaúl, stal se po něm králem Baal-chanan, syn Akbórův.

50 Když zemřel Baal-chanan, stal se po něm králem Hadad. Jeho město se jmenovalo Paí a jméno jeho ženy bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnučka Mé-zahabova.

51 Když Hadad zemřel, stali se pohlaváry Edómu: pohlavár Timna, pohlavár Alja, pohlavár Jetet,

52 pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon,

53 pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár,

54 pohlavár Magdíel a pohlavár Iram. To byli edómští pohlaváři.