1 Crônicas 23

1 Když David zestárl a byl sytý dnů, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna.

2 Shromáždil všechny izraelské velitele, kněze a lévijce.

3 Lévijci byli sečteni od třicetiletých výše; seznam jednotlivců činil třicet osm tisíc mužů.

4 Z nich bylo čtyřiadvacet tisíc pověřeno dohledem nad dílem domu Hospodinova, šest tisíc bylo správci a soudci,

5 čtyři tisíce vrátnými a čtyři tisíce oslavovaly Hospodina na nástroje, které dal k oslavování Hospodina udělat.

6 David je rozdělil do tříd

7 podle Geršóna, Kehata a Merarího, synů Léviho. Ke Geršónovi patří Laedán a Šimeí.

8 Synové Laedánovi byli tři: Přední byl Jechíel, pak Zétam a Jóel.

9 Synové Šimeího: Šelómít, Chazíel a Háran. Ti tři byli v Laedánových rodech přední.

10 Synové Šimeího: Jáchat, Zina, Jeúš a Bería. To byli čtyři synové Šimeího.

11 Jáchat byl přední, Zína druhý; Jeúš a Bería neměli mnoho synů, byli tedy v jednom rodovém soupisu.

12 Synové Kehatovi byli čtyři: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.

13 Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš. Áron byl oddělen, aby střežil svatost velesvatyně, on i jeho synové, aby pálil před Hospodinem kadidlo a přisluhoval mu a navěky v jeho jménu udílel požehnání.

14 Mojžíš byl muž Boží. Jeho synové byli jmenováni s kmenem Léviho.

15 Synové Mojžíšovi byli Geršóm a Elíezer.

16 Synové Geršómovi: přední Šebúel.

17 Synové Elíezerovi: přední Rechabjáš. Elíezer neměl jiné syny, zato synové Rechabjášovi se velmi rozmnožili.

18 Synové Jishárovi: přední Šelómít.

19 Synové Chebrónovi: přední Jeriáš, druhý Amarjáš, třetí Jachazíel, čtvrtý Jekameám.

20 Synové Uzíelovi: přední Míka, druhý Jišijáš.

21 Synové Merarího: Machlí a Múši. Synové Machlího: Eleazar a Kíš.

22 Eleazar zemřel, aniž měl syny; měl dcery. Vzali si je jejich bratranci, synové Kíšovi.

23 Synové Múšiho byli tři: Machlí, Éder a Jeremót.

24 To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů, přední v rodech, povolaní do služby a zapsaní do jmenného seznamu podle jednotlivců, konající služebné dílo pro Hospodinův dům, a to od dvacetiletých výše.

25 David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí. Navěky bude přebývat v Jeruzalémě.

26 Lévijci už tedy nebudou nosit příbytek a všechno náčiní potřebné k jeho obsluze."

27 Proto podle posledního Davidova rozkazu byli do seznamu zahrnuti Léviovci od dvacetiletých výše.

28 Byli dáni k ruce Áronovým synům, aby sloužili v Hospodinově domě, na jeho nádvořích a v komorách, aby dbali na čistotu všeho svatého a konali v Božím domě službu;

29 aby měli na starosti rovnání předkladných chlebů, bílou mouku pro přídavné oběti, oplatky nekvašených chlebů, pánve a mísy, různé odměrky a míry;

30 aby nastoupili každé ráno k vzdávání chval a oslavování Hospodina, a právě tak i večer;

31 aby před Hospodinem ustavičně přisluhovali při obětování zápalných obětí Hospodinu ve dnech odpočinku, o novoluních a v určených časech, a to v tom počtu, jak určuje jejich řád.

32 Konali strážní službu při stanu setkávání, strážní službu při svatyni a strážní službu u svých bratří, synů Áronových, při službě v domě Hospodinově.