1 Crônicas 11

1 Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Chebrónu. Řekli: "Hle, jsme tvá krev a tvé tělo.

2 Už tenkrát, když byl králem Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: »Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad mým izraelským lidem.«"

3 Pak přišli všichni izraelští starší ke králi do Chebrónu a David s nimi v Chebrónu uzavřel před Hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuela.

4 David šel s celým Izraelem na Jeruzalém, to je na Jebús; obyvatelé té země byli Jebúsejci.

5 Obyvatelé Jebúsu Davidovi řekli: "Sem nevstoupíš." Ale David dobyl skalní pevnost Sijón, to je Město Davidovo.

6 David řekl:"Kdo udeří na Jebúsejce první, stane se vůdcem a velitelem." První pronikl nahoru Jóab, syn Serújin, a tak se stal vůdcem.

7 David se usadil ve skalní pevnosti; proto ji nazvali Město Davidovo.

8 Pak vybudoval město kolem dokola počínaje od Miló. Ostatní části města opravil Jóab.

9 David se stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním.

10 Toto byli vůdci Davidových bohatýrů, kteří byli při něm jako mocná opora jeho království spolu s celým Izraelem; ustanovili jej králem podle Hospodinova slova o Izraeli.

11 Toto je výčet Davidových bohatýrů: Jášobeám, syn Chachmóního, vůdce osádek. Ten zamával kopím a naráz jich proklál na tři sta.

12 Po něm Eleazar, syn Dóda Achóchijského; to byl jeden z těch tří bohatýrů.

13 Ten byl s Davidem v Pas-damímu, když se tam Pelištejci shromáždili k boji. Byl tam díl pole, celý osetý ječmenem. Lid utíkal před Pelištejci.

14 Bohatýři se postavili doprostřed toho dílu pole, osvobodili jej a Pelištejce pobili. Hospodin způsobil veliké vysvobození.

15 Tři z těch třiceti vůdců sestoupili na skálu k Davidovi do jeskyně Adulámu. Pelištejský tábor ležel v dolině Refájců.

16 David byl tehdy ve skalní skrýši a výsostný znak Pelištejců byl tenkrát u Betléma.

17 Tu David zatoužil: "Kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je u brány?"

18 Ti tři vtrhli do pelištejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je u brány, a přinesli ji Davidovi. David ji však nechtěl pít, nýbrž vykonal jí úlitbu Hospodinu.

19 Řekl: "Můj Bože, nechť jsem dalek toho, abych udělal něco takového. Což mohu pít krev těch mužů? Nasadili svůj život. Přinesli mi ji s nasazením života." Proto se jí nechtěl napít. To vykonali ti tři bohatýři.

20 Také Abšaj, bratr Jóabův, byl vůdce tří. I on zamával kopím a proklál jich na tři sta. Mezi těmi třemi byl nejproslulejší.

21 Z těch tří byl váženější než druzí dva a byl jejich velitelem, ale oněm třem prvním se nevyrovnal.

22 Benajáš, syn Jójady, syna zdatného muže z Kabseelu, muže mnoha činů, ubil dva moábské reky a sestoupil a ubil v jámě lva; byl tehdy sníh.

23 Ubil též Egypťana vysokého pět loket; Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo. Sestoupil k němu s holí, vytrhl Egypťanovi kopí z ruky a jeho vlastním kopím ho zabil.

24 Toto vykonal Benajáš, syn Jójadův. A byl mezi těmi třemi bohatýry proslulý.

25 Z těch třiceti byl nejváženější, ale oněm třem prvním se nevyrovnal. David ho přidělil ke své tělesné stráži.

26 Následují stateční bohatýři Asáel, bratr Jóabův, Elchánan, syn Dóda z Betléma,

27 Šamót Harórský, Cheles Pelónský,

28 Íra, syn Íkeše Tekójského, Abíezer Anatótský,

29 Sibekaj Chúšatský, Ílaj Achóchejský,

30 Mahraj Netófský, Cheled, syn Baany Netófského,

31 Ítaj, syn Ríbaje z Gibeje Benjamínovců, Benajáš Pireatónský,

32 Chúraj z úvalů Gaašských, Abíel Arbátský,

33 Azmávet Bacharúmský, Eljachba Šaalbónský.

34 Proslulí byli Jónatan Gizónský, syn Šagéa Hararského,

35 Achíam, syn Sakara Hararského, Elífal, syn Úrův,

36 Chefer Mekeratský, Achijáš Pelónský,

37 Chesró Karmelský, Naaraj, syn Ezbajův,

38 Jóel, bratr Nátanův, Mibchár, syn Hagrího,

39 Selek Amónský, Nachraj Berótský, zbrojnoš Jóaba, syna Serújina,

40 Íra Jitrejský, Gáreb Jitrejský,

41 Urijáš Chetejský, Zábad, syn Achlájův,

42 Adína, syn Šízy Rúbenského, vůdce Rúbenců, s nimiž bylo oněch třicet,

43 dále Chánan, syn Maakův, a Jóšafat Mitnejský,

44 Uzijáš Ašterátský, Šama a Jeíel, synové Chótama Aróerského,

45 Jedíael, syn Šimrího, a jeho bratr Jócha Tisejský,

46 Elíel Machavímský, Jeríbaj a Jóšavjáš, synové Elnaamovi, a Jitma Moábský,

47 Elíel a Obéd a Jaasíel Mesóbajští.