Gênesis 36

1 Toto je rodopis Ezauův, to je Edómův.

2 Ezau si vzal ženy z dcer kenaanských: Ádu, dceru Chetejce Elóna, a Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Chivejce Sibeóna,

3 dále Basematu, dceru Izmaelovu, sestru Nebajótovu.

4 Áda porodila Ezauovi Elífaza a Basemat porodila Reúela.

5 Oholíbama porodila Jeúše, Jaelama a Kóracha. To jsou synové Ezauovi, kteří se mu narodili v kenaanské zemi.

6 Ezau pak vzal své ženy, syny a dcery i všechny lidi svého domu, stádo a všechen dobytek i všechen majetek, jehož v kenaanské zemi nabyl, a odešel od svého bratra Jákoba pryč do seírské země.

7 Jmění, jehož nabyli, bylo totiž tak značné, že nemohli sídlit pospolu, a země, v níž pobývali jako hosté, jim nemohla pro jejich stáda stačit.

8 Proto se Ezau usadil v Seírském pohoří. Ezau, to je Edóm.

9 To je tedy rodopis Ezaua, praotce Edómu, v Seírském pohoří.

10 Toto jsou jména synů Ezauových: Elífaz, syn Ezauovy ženy Ády, Reúel, syn Ezauovy ženy Basematy.

11 Synové Elífazovi jsou: Téman, Ómar, Sefó, Gátam a Kenaz.

12 Ženina Ezauova syna Elífaza byla Timna a ta porodila Elífazovi Amáleka. To jsou vnuci Ezauovy ženy Ády.

13 A toto jsou synové Reúelovi: Nachat a Zerach, Šama a Miza. To jsou vnuci Ezauovy ženy Basematy.

14 A toto jsou synové Ezauovy ženy Oholíbamy, dcery Anovy, vnučky Sibeónovy: porodila Ezauovi Jeúše, Jaelama a Kóracha.

15 Toto jsou pohlaváři synů Ezauových. Synové Ezauova prvorozence Elífaza: pohlavár Téman, pohlavár Ómar, pohlavár Sefó, pohlavár Kenaz,

16 pohlavár Kórach, pohlavár Gátam, pohlavár Amálek. To jsou elífazovští pohlaváři v edómské zemi, vnuci Ádini.

17 A toto jsou synové Ezauova syna Reúela: pohlavár Nachat, pohlavár Zerach, pohlavár Šama, pohlavár Miza. To jsou reúelovští pohlaváři v edómské zemi, vnuci Ezauovy ženy Basematy.

18 A toto jsou synové Ezauovy ženy Oholíbamy: pohlavár Jeúš, pohlavár Jaelam, pohlavár Kórach. To jsou pohlaváři Ezauovy ženy Oholíbamy, dcery Anovy.

19 To jsou synové Ezauovi a to jsou jejich pohlaváři. To je Edóm.

20 Toto jsou synové Chorejce Seíra, praobyvatelé této země: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana,

21 Dišón, Eser a Díšan. To jsou chorejští pohlaváři, Seírovi synové v edómské zemi.

22 Lótanovi synové jsou Chorí a Hémam; Lótanova sestra je Timna.

23 A toto jsou synové Šóbalovi: Alván, Manachat a Ébal, Šefó a Ónam.

24 Toto jsou synové Sibeónovi: Aja a Ana. To byl ten Ana, který našel ve stepi horké prameny, když pásl osly svého otce Sibeóna.

25 A toto jsou Anovy děti: Dišón a Oholíbama, dcera Anova.

26 A toto jsou synové Díšanovi: Chemdán a Ešbán, Jitrán a Keran.

27 Toto jsou synové Eserovi: Bilhán, Zaavan a Akan.

28 Toto jsou synové Díšanovi: Ús a Aran.

29 Toto jsou chorejští pohlaváři: pohlavár Lótan, pohlavár Šóbal, pohlavár Sibeón, pohlavár Ana,

30 pohlavár Dišón, pohlavár Eser, pohlavár Díšan. To jsou chorejští pohlaváři podle seznamu pohlavárů v seírské zemi.

31 A toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským.

32 V Edómu kraloval Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.

33 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Zerachův syn Jóbab z Bosry.

34 Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země.

35 Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Bedadův syn Hadad, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít.

36 Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky.

37 Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaul z Rechobótu nad Řekou.

38 Když zemřel Šaul, stal se po něm králem Akbórův syn Baal-chanan.

39 Když zemřel Akbórův syn Baal-chanan, stal se po něm králem Hadar. Jeho město se jmenovalo Paú a jméno jeho ženy bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnučka Mé-zahabova.

40 Toto jsou tedy jména ezauovských pohlavárů podle jejich čeledí a míst, jmenovitě: pohlavár Timna, pohlavár Alva, pohlavár Jetet,

41 pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon,

42 pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár,

43 pohlavár Magdíel, pohlavár Iram. To jsou edómští pohlaváři podle sídlišť v zemi jejich vlastnictví. To je Ezau, praotec Edómu.