Gênesis 10

1 Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové.

2 Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.

3 Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma.

4 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci.

5 Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí.

6 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.

7 Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.

8 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.

9 Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem.

10 Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru.

11 Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive - i Rechobót-ír a Kelach

12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem - to je to veliké město.

13 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany

14 i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vyšli Pelištejci - a Kaftórce.

15 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,

16 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce

17 i Chivejce, Arkejce a Síňana,

18 Arváďana a Semárce a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily.

19 Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše.

20 To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků.

21 Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové.

22 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram.

23 Synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš.

24 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.

25 Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění ), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán.

26 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,

27 Hadórama a Úzala a Diklu,

28 Óbala a Abímaela a Šebu,

29 Ofíra a Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi.

30 Jejich sídliště bylo od Méši směrem k Sefáru, hoře na východě.

31 To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků, různé pronárody v různých zemích.

32 To jsou čeledi synů Noeho podle jejich rodopisu v různých pronárodech; z nich pak po potopě vzešly všechny pronárody na zemi.