Gênesis 11

1 Celá země byla jednotná v řeči i v činech.

2 Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.

3 Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.

4 Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi."

5 I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.

6 Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.

7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli."

8 I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.

9 Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

10 Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě.

11 Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery.

12 Arpakšád pak žil třicet pět let a zplodil Šelacha.

13 Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.

14 Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera.

15 Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.

16 Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega.

17 Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery.

18 Ve věku třiceti let zplodil Peleg Reúa.

19 Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery.

20 Ve věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga.

21 Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery.

22 Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora.

23 Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery.

24 Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha.

25 Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery.

26 Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana.

27 Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota.

28 Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru.

29 Abram a Náchor si vzali ženy: Žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky.

30 Sáraj však byla neplodná, neměla dítě.

31 I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam.

32 Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel.