Josué 15

1 Pokolení Judovců připadl pro jejich čeledi při pomezí Edómu a pouště Sinu v Negebu, úplně na jihu, tento los:

2 Patřilo jim území Negebu od břehů Solného moře, od zálivu směřujícího k Negebu.

3 Směrem od Negebu se táhne ke Svahu štírů, pokračuje k poušti Sinu a stoupá na jih od Kádeš-barneje, míří k Chesrónu, stoupá k Adáru a odbočuje ke Karce.

4 Pokračuje k Asmónu, táhne se k Potoku egyptskému, takže území vybíhá k moři. To je vaše jižní hranice.

5 Východní hranicí bude Solné moře až k ústí Jordánu. Na severu začíná hranice mořským zálivem při ústí Jordánu.

6 Odtud stoupá hranice k Bét-chogle a pokračuje severně od Bét-araby. Pak stoupá ke kameni Bohana, syna Rúbenova.

7 Hranice stoupá dále od doliny Akóru k Debíru a obrací se na sever ke Gilgálu naproti Adumímskému svahu jižně od potoka. Hranice pak pokračuje podél vody Slunečního pramene a vybíhá k prameni Rogelu.

8 Hranice potom stoupá k Údolí syna Hinómova jižně od skalního hřebenu jebúsejského, což je Jeruzalém, a vystupuje na vrcholek hory, která na západě leží proti Údolí hinómskému a je na severním konci doliny Refájců.

9 Od vrcholu hory zabočuje hranice k prameni vod Neftóachu a vede k městům pohoří Efrónu; poté zabočuje k Baale, to je Kirjat-jearímu.

10 Zde hranice odbočuje od Baaly na západ k hoře Seíru a pokračuje od severu ke skalnímu hřebenu Lesní hory, to je Kesalónu, sestupuje od Bét-šemeše a pokračuje k Timně.

11 Potom hranice vede ke skalnímu hřebenu Ekrónu na severu od města a zabočuje k Šikerónu, pokračuje k Baalské hoře a vede k Jabneelu; hranice vybíhá až k moři.

12 Západní hranicí je Velké moře a jeho pobřeží. To je území Judovců pro jejich čeledi, vymezené hranicemi dokola.

13 Kálebovi, synu Jefunovu, dal podíl uprostřed Judovců podle Hospodinova příkazu Jozuovi, totiž Kirjat-arbu, to je město Arby, otce Anákova, což je Chebrón.

14 Odtud vyhnal Káleb tři Anákovce: Šešaje, Achímana a Talmaje, zplozence Anákovy.

15 Odtud pak táhl vzhůru proti obyvatelům Debíru; Debír se předtím jmenoval Kírjat-sefer (to je Město knihy).

16 Káleb tenkrát prohlásil: "Kdo porazí Kirjat-sefer a dobude jej, tomu dám za manželku svou dceru Aksu."

17 Dobyl jej Otníel, syn Kenazův, Kálebův bratr; dal mu tedy svou dceru Aksu za manželku.

18 Když přišla, navedla jej, aby žádal jejího otce o pole. Sesedla z osla. Káleb se jí otázal: "Co si přeješ?"

19 Odpověděla: "Obdař mě požehnáním! Když jsi mě provdal do jižního suchopáru, dej mi také vodní zřídla." Dal jí tedy zřídla, horní a dolní.

20 To je dědičný podíl pokolení Judovců pro jejich čeledi.

21 Nejvzdálenější města, která připadla pokolení Judovců, při édomském pomezí v Negebu, byla: Kabseel, Eder a Jagúr,

22 Kína, Dimóna a Adeáda,

23 Kedeš, Chasór a Jitnán,

24 Zíf, Telem a Bealót,

25 Chasór-chadata a Kerijót-chesrón, což je Chasór,

26 Amám, Šema a Mólada,

27 Chasar-gada, Chešmón a Bét-pelet,

28 Chasar-šúal, Beer-šeba a Bizjótja,

29 Baala, Ijím a Esem,

30 Eltólad, Kesíl a Chorma,

31 Siklag, Madmana a Sansana,

32 Lebaót, Šilchím, Ajin a Rimón, celkem dvacet devět měst a jejich dvorce.

33 V Přímořské nížině: Eštaól, Sorea a Ašna,

34 Zanóach, Én-ganím, Tapúach a Énam,

35 Jarmút, Adulám, Sóko a Azeka,

36 Šaarajim, Adítajim, Gedera a Gederótajim, čtrnáct měst a jejich dvorce. -

37 Senan, Chadaša a Migdal-gad,

38 Dilean, Mispe a Jokteel,

39 Lakíš, Boskat a Eglón,

40 Kabón, Lachmas a Kitlíš,

41 Gederót, Bét-dágon, Naama a Makeda, šestnáct měst a jejich dvorce. -

42 Libna, Eter a Ašan,

43 Jiftach, Ašna a Nesíb,

44 Keíla, Akzíb a Maréša, devět měst a jejich dvorce. -

45 Ekrón s vesnicemi a dvorci,

46 od Ekrónu až k moři všechno, co leží stranou Ašdódu, a jejich dvorce,

47 Ašdód s vesnicemi a dvorci, Gáza s vesnicemi a dvorci, až k Potoku egyptskému a Velkému moři s pobřežím.

48 V pohoří: Šamír, Jatír a Sóko,

49 Dana, Kirjat-sana, což je Debír,

50 Anab, Eštemo a Aním,

51 Gošen, Cholón a Gílo, jedenáct měst a jejich dvorce. -

52 Arab, Dúma a Ešeán,

53 Janím, Bét-tapúach a Afeka,

54 Chumta, Kirjat-arba, což je Chebrón, a Síor, devět měst a jejich dvorce. -

55 Maón, Karmel, Zíf a Júta,

56 Jizreel, Jokdeám a Zanóach,

57 Kajin, Gibea a Timna, deset měst a jejich dvorce. -

58 Chalchúl, Bét-súr a Gedór,

59 Maarat, Bét-anót a Eltekón, šest měst a jejich dvorce. -

60 Kirjat-baal, což je Kirjat-jearím, a Raba, dvě města a jejich dvorce.

61 Ve stepi: Bét-araba, Midín a Sekaka,

62 Nibšán, Ír-melach a Én-gedí, šest měst a jejich dvorce. -

63 Ale jebúsejské obyvatele Jeruzaléma nebyli Judovci s to si podrobit. Tak sídlí Jebúsejci s Judovci v Jeruzalémě až dodnes.