Josué 21

1 Představitelé lévijských rodů přistoupili ke knězi Eleazarovi a k Jozuovi, synu Núnovu, a k představitelům rodů izraelských pokolení.

2 Mluvili k nim v Šílu, v kenaanské zemi, takto: "Hospodin přikázal skrze Mojžíše, aby nám byla dána města k bydlení i pastviny při nich pro náš dobytek."

3 Izraelci dali tedy lévijcům podle Hospodinova rozkazu ze svého dědičného podílu tato města s pastvinami:

4 Los vyšel čeledím Kehatovců. Synům kněze Árona mezi lévijci bylo losem určeno třináct měst z pokolení Judova, Šimeónova a Benjamínova.

5 Zbývajícím Kehatovcům bylo losem určeno deset měst z čeledí pokolení Efrajimova, z pokolení Danova a poloviny pokolení Manasesova.

6 Geršónovcům bylo losem určeno třináct měst z čeledí pokolení Isacharova, Ašerova, Neftalíova a poloviny pokolení Manasesova v Bášanu.

7 Meraríovcům bylo určeno dvanáct měst z pokolení Rúbenova, Gádova a Zabulónova podle jejich čeledí. -

8 Izraelci určili losem lévijcům tato města i s pastvinami, jak to přikázal Hospodin skrze Mojžíše.

9 Z pokolení Judovců a Šimeónovců dali jménem uvedená města.

10 Připadla Áronovcům z čeledí Kehatovců mezi lévijci, protože jim padl los nejprve.

11 Dali jim Kirjat-arbu, město otce Anókova, to je Chebrón, v pohoří Judském, a pastviny kolem něho.

12 Ale pole toho města a jeho dvorce dali do trvalého vlastnictví Kálebovi, synu Jefunovu.

13 Synům kněze Árona dali jako útočištné město pro toho, kdo zabil, Chebrón i s pastvinami; dále Libnu i s pastvinami,

14 Jatír i s pastvinami a Eštemóu i s pastvinami,

15 Cholón i s pastvinami a Debír i s pastvinami,

16 Ajin i s pastvinami, Jutu i s pastvinami, Bét-šemeš i s pastvinami, devět měst z těchto dvou kmenů. -

17 Z pokolení Benjamínova: Gibeón i s pastvinami, Gebu i s pastvinami,

18 Anatót i s pastvinami a Almón i s pastvinami, čtyři města.

19 Všech měst pro Áronovce, kněží, bylo třináct, i s pastvinami.

20 Čeledím Kehatovců, lévijcům, kteří zbyli z Kehatovců, byla losem určena města z pokolení Efrajimova.

21 Jako útočištné město pro toho, kdo zabil, jim dali Šekem i s pastvinami v pohoří Efrajimském, dále Gezer i s pastvinami,

22 Kibsajim i s pastvinami a Bét-chorón i s pastvinami, čtyři města. -

23 Z pokolení Danova: Elteke i s pastvinami, Gibetón i s pastvinami,

24 Ajalón i s pastvinami, Gat-rimón i s pastvinami, čtyři města. -

25 Z poloviny pokolení Manasesova: Taanak i s pastvinami a Gat-rimón i s pastvinami, dvě města.

26 Všech měst pro čeledi zbývajících Kehatovců bylo deset, i s pastvinami.

27 Geršónovcům z lévijských čeledí připadlo z poloviny pokolení Manasesova jako útočištné město pro toho, kdo zabil, Gólan v Bášanu i s pastvinami; dále Beeštera i s pastvinami, dvě města. -

28 Z pokolení Isacharova: Kišjón i s pastvinami, Daberat i s pastvinami,

29 Jarmút i s pastvinami, Én-ganím i s pastvinami, čtyři města. -

30 Z pokolení Ašerova: Mišál i s pastvinami, Abdón i s pastvinami,

31 Chelkat i s pastvinami a Rechob i s pastvinami, čtyři města. -

32 Z pokolení Neftalíova: jako útočištné město pro toho, kdo zabil, Kedeš v Galileji i s pastvinami; dále Chamót-dór i s pastvinami a Kartan i s pastvinami, tři města. -

33 Všech měst pro Geršónovce a jejich čeledi bylo třináct, i s pastvinami.

34 Čeledím Meraríovců, zbývajícím lévijcům, připadlo z pokolení Zabulónova: Jokneám i s pastvinami, Karta i s pastvinami,

35 Dimna i s pastvinami, Nahalal i s pastvinami, čtyři města. -

36 Z pokolení Rúbenova: Beser i s pastvinami; dále Jahsa i s pastvinami,

37 Kedemót i s pastvinami a Méfaat i s pastvinami, čtyři města. -

38 Z pokolení Gádova: jako útočištné město pro toho, kdo zabil, Rámot v Gileádu i s pastvinami; dále Machanajim i s pastvinami,

39 Chešbón i s pastvinami, Jaazer i s pastvinami, celkem čtyři města. -

40 Všech měst pro Meraríovce a jejich čeledi, zbývající z lévijských čeledí, bylo určeno losem dvanáct.

41 Všech lévijských měst uprostřed trvalého vlastnictví Izraelců bylo čtyřicet osm, i s pastvinami.

42 Ke každému z těchto měst patřily okolní pastviny; to platilo o každém z těchto měst.

43 Hospodin dal Izraeli celou zemi, jak se přísahou zavázal jejich otcům, že jim ji dá. Obsadili ji a usadili se v ní.

44 A Hospodin jim dal odpočinutí všudy vůkol, zcela tak, jak přisáhl jejich otcům. Žádný ze všech jejich nepřátel před nimi neobstál. Hospodin jim vydal do rukou všechny nepřátele.

45 Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo.