Josué 19

1 Druhý los vyšel Šimeónovi, totiž pokolení Šimeónovců pro jejich čeledi. Jejich dědičný podíl byl uprostřed podílu Judovců.

2 Patřila jim dědičným podílem: Beer-šeba, Šeba a Mólada,

3 Chasal-šúal, Bála a Asem,

4 Eltólad, Betúl a Chorma,

5 Siklag, Bét-markabót a Chasarsúsa,

6 Bét-lebaót a Šarúchen, třináct měst i s dvorci;

7 Ajin, Rimón, Eter a Ašan, čtyři města i s dvorci.

8 Také všechny dvorce, které byly v okolí těch měst až po Baalat-beer a Ramat-negeb. To je dědičný podíl pokolení Šimeónovců pro jejich čeledi.

9 Dědičný podíl Šimeónovců byl v oblasti Judovců. Protože podíl Judovců byl pro ně příliš velký, dostali Šimeónovci dědičný podíl uprostřed jejich podílu.

10 Třetí los byl vytažen Zabulónovcům pro jejich čeledi. Pomezí jejich dědičného podílu sahalo až k Sarídu.

11 Jejich hranice stoupá na západ, k Mareále. Dotýká se Dabešetu a sleduje potok naproti Jokneámu.

12 Od Sarídu jde zpět přímo na východ k pomezí Kislótu pod Táborem, táhne se k Daberatu a vystupuje k Jáfiji.

13 Odtud pokračuje přímo na východ do Gat-cheferu a Et-kasínu, vede k Rimónu a zabočuje k Néji.

14 Tam se hranice stáčí na sever k Chanatónu a vybíhá do údolí Jiftach-elu.

15 Patří jim také Katat, Nahalal, Šimrón, Jidala a Bét-lechem, dvanáct měst i s dvorci.

16 Tato města i s dvorci jsou dědičným podílem Zabulónovců pro jejich čeledi.

17 Čtvrtý los vyšel Isacharovi, totiž Isacharovcům pro jejich čeledi.

18 Jejich pomezí sahalo až k Jizreelu a patří k němu Kesulót a Šúnem,

19 Chafarajim, Šíon a Anacharat,

20 Rabít, Kišjón a Ebes,

21 Remet, Én-ganím, Én-chada a Bét-pases.

22 Hranice se dotýká Tábora, táhne se k Šachasímu a Bét-šemeši a vybíhá k Jordánu, šestnáct měst i s dvorci.

23 Ta města i s dvorci jsou dědičným podílem pokolení Isacharovců pro jejich čeledi.

24 Pátý los vyšel pokolení Ašerovců pro jejich čeledi.

25 Připadlo jim pomezí: Chelkat, Chalí, Beten a Akšáf,

26 Alamelek, Ameád a Mišál. Hranice se na západě dotýká Karmelu a ramene říčky Libnátu.

27 Obrací se na východ k Bét-dágonu, dotýká se území zabulónského a údolí Jiftach-elu na severu, táhne se k Bét-emeku a Neíelu a vede nalevo ke Kabúlu

28 a přes Ebrón, Rechób, Chamón a Kánu až k velkému Sidónu.

29 Pak se hranice vrací k Rámě a až k opevněnému městu Týru. Vrací se k Chose a mezi Chebelem a Akzíbem vybíhá k moři.

30 Patří jim také Uma, Afek a Rechób, dvaadvacet měst i s dvorci.

31 Tato města i s dvorci jsou dědičným podílem pokolení Ašerovců pro jejich čeledi.

32 Šestý los vyšel Neftalíovcům, totiž Neftalíovcům pro jejich čeledi.

33 Připadalo jim pomezí od Chelefu, od božiště v Saananímu, přes Adamí-nekeb a Jabneel k Lakúmu; vybíhá k Jordánu.

34 Pak se hranice vrací na západ k Aznótu pod Táborem a táhne se odtud k Chúkoku. Na jihu se dotýká území zabulónského, na západě ašerského a na východě u Jordánu judského.

35 Patří jim i opevněná města: Sidím, Ser a Chamát, Rakat, Kineret,

36 Adama, Ráma a Chasór,

37 Kedeš, Edreí a Én-chasór,

38 Jirón, Migdal-el, Chorem, Bét-anat a Bét-šemeš, devatenáct měst i s dvorci.

39 Ta města i s dvorci jsou dědičným podílem pokolení Neftalíovců pro jejich čeledi.

40 Sedmý los vyšel pokolení Danovců pro jejich čeledi.

41 Pomezí jejich dědičného podílu tvořily: Sorea, Eštaól a Ír-šemeš,

42 Šaalabín, Ajalón a Jitla,

43 Elón, Timnata a Ekrón,

44 Elteke, Gibetón a Baalat,

45 Jehúd, Bené-berak a Gat-rimón,

46 vody Jarkónu a Rakónu s pomezím naproti Jafě.

47 Avšak Danovci o své území přišli. Vytáhli proto do boje s Lešemem a dobyli jej. Vybili jej ostřím meče, obsadili jej a usídlili se v něm. Přejmenovali Lešem na Dan podle svého praotce Dana.

48 Tato města i s dvorci jsou dědičným podílem pokolení Danovců pro jejich čeledi.

49 Tak ukončili přidělování země do dědictví podle jednotlivých území. Jozuovi, synu Núnovu, dali Izraelci dědičný podíl mezi sebou.

50 Podle Hospodinova rozkazu dali mu město, které si vyžádal, totiž Timnat-serach v Efrajimském pohoří. Vybudoval město a usadil se v něm.

51 Toto jsou dědičné podíly, které kněz Eleazar, Jozue, syn Núnův, a představitelé rodů přidělili losem izraelským pokolením v Šílu před Hospodinem u vchodu do stanu setkávání. A skončilo přidělování země.