Josué 12

1 Toto pak jsou králové té země, které Izraelci pobili a jejichž zemi obsadili za Jordánem k východu slunce, od potoka Arnónu až k Chermónskému pohoří a celou Jordánskou pustinu k východu:

2 Síchon, král emorejský, který sídlil v Chešbónu a vládl od Aróeru na břehu potoka Arnónu, totiž od středu Potočního údolí přes polovici Gileádu až k potoku Jaboku, který tvoří hranici Amónců,

3 od Jordánské pustiny východně od Kinerótského moře (to je Genezaretského jezera) až k moři Pustému, to je k moři Solnému, na východ, směrem k Bét-ješimótu, a na jihu až pod sráz Pisgy.

4 Dále pomezí Óga, krále bášanského, ze zbytku Refájců; ten sídlil v Aštarótu a v Edreí

5 a vládl nad Chermónským pohořím, nad Salkou i nad celým Bášanem až k pomezí gešúrskému a maakatskému a nad půlkou Gileádu při pomezí Síchona, krále chešbónského.

6 Mojžíš, služebník Hospodinův, a Izraelci je pobili a Mojžíš, služebník Hospodinův, dal toto území do vlastnictví Rúbenovcům, Gádovcům a polovině kmene Manasesova.

7 A toto jsou králové té země, které pobil Jozue a Izraelci na západ od Jordánu, od Baal-gádu na planině Libanónské až k Lysé hoře zvedající se k Seíru. Jozue ji dal do vlastnictví izraelským kmenům podle toho, jak byly rozděleny,

8 v pohoří i v Přímořské nížině, v Jordánské pustině i na srázech, v poušti i v Negebu, mezi Chetejci, Emorejci, Kenaanci, Perizejci, Chivejci a Jebúsejci:

9 Král jerišský jeden, král ajský, při Bét-elu, jeden,

10 král jeruzalémský jeden, král chebrónský jeden,

11 král jarmútský jeden, král lakíšský jeden,

12 král eglónský jeden, král gezerský jeden,

13 král debírský jeden, král gederský jeden,

14 král chormský jeden, král aradský jeden,

15 král libenský jeden, král adulámský jeden,

16 král makedský jeden, král bételský jeden,

17 král tapúašský jeden, král cheferský jeden,

18 král afecký jeden, král šáronský jeden,

19 král mádónský jeden, král chasórský jeden,

20 král šímrónsko-merónský jeden, král akšáfský jeden,

21 král taanacký jeden, král megidský jeden,

22 král kedešský jeden, král joknoámský, pod Karmelem, jeden,

23 král dórský, z Dórské pahorkatiny jeden, král pronárodů z Gilgálu jeden,

24 král tirský jeden; všech králů jedenatřicet.