1 Crônicas 8

1 Benjamín zplodil Belu, svého prvorozeného, Abšela jako druhého, Achracha jako třetího,

2 Nóchu jako čtvrtého a Ráfu jako pátého.

3 Synové Belovi byli: Adár, Géra, Abíhúd,

4 Abíšúa, Naamán, Achóach,

5 Géra, Šefúfan a Chúram.

6 To jsou synové Echúdovi, náčelníci rodů obyvatel Geby, kteří je přestěhovali do Manachatu,

7 totiž Naamán, Achijáš a Géra; ten je přestěhoval; též zplodil Uzu a Achíchuda.

8 Šacharajim zplodil syny na Moábském poli poté, co propustil své ženiny Chúšimu a Baaru;

9 se svou ženou Chodeší zplodil Jóbaba, Sibju, Méšu, Malkáma,

10 Jeúsa, Sekejáše a Mirmu; to jsou jeho synové, náčelníci rodů.

11 S Chúšimou zplodil Abítúba a Elpaala.

12 Synové Elpaalovi: Eber, Mišeám, Šemed - ten vybudoval Óno a Lód s vesnicemi -,

13 Bería a Šema; to jsou náčelníci rodů obyvatel Ajalónu; ti zahnali na útěk obyvatele Gatu.

14 Dále Achjó, Šášak a Jeremót,

15 Zebadjáš, Arad a Eder,

16 Míkael, Jišpa a Jócha, synové Beríovi,

17 Zebadjáš, Mešulám, Chizkí a Cheber,

18 Jišmeraj, Jizlía a Jóbab, synové Elpaalovi,

19 Jakím, Zikrí a Zabdí,

20 Elíenaj, Siletaj a Elíel,

21 Adajáš, Berejáš a Šimrat, synové Šimeího,

22 Jišpán, Eber a Elíel,

23 Ebdón, Zikrí a Chánan,

24 Chananjáš, Élam a Antótijáš,

25 Jifdejáš a Penúel, synové Šášakovi,

26 Šamšeraj, Šecharjáš a Ataljáš,

27 Jaarešjáš, Elijáš a Zikrí, synové Jerochámovi.

28 To jsou náčelníci rodů podle rodopisů, náčelníci, kteří sídlili v Jeruzalémě.

29 V Gibeónu pak sídlili: Otec Gibeónu, jeho žena se jmenovala Maaka

30 a jeho prvorozený syn Abdón, pak Súr, Kíš, Baal a Nádab,

31 Gedór, Achjó a Zeker.

32 Miklót zplodil Šimeu. Také ti sídlili naproti svým bratřím v Jeruzalémě, se svými bratry.

33 Nér zplodil Kíše, Kíš zplodil Saula, Saul zplodil Jónatana, Malkíšúu, Abínádaba a Ešbaala.

34 Synem Jónatanovým byl Meríb-baal. Meríb-baal zplodil Míku.

35 Synové Míkovi: Pítón, Melek, Taeréa a Achaz.

36 Achaz zplodil Jójadu, Jójada zplodil Alemeta, Azmáveta a Zimrího, Zimrí zplodil Mósu.

37 Mósa zplodil Bineu; jeho syn byl Ráfa, jeho synem Eleása a jeho synem Ásel.

38 Ásel měl šest synů. Toto jsou jejich jména: Azríkam, Bokrú, Jišmáel, Šearjáš, Obadjáš a Chánan. Ti všichni jsou synové Áselovi.

39 Synové jeho bratra Ešeka: Úlam, jeho prvorozený, druhý Jeúš a třetí Elífelet.

40 Synové Úlamovi byli stateční bohatýři, lučištníci; měli mnoho synů a vnuků, celkem sto padesát. Ti všichni pocházeli ze synů Benjamínových.