Neemias 10

1 Vzhledem k tomu všemu uzavíráme a sepisujeme pevnou dohodu zpečetěnou našimi předáky, levity a kněžími.

2 Pečetě připojili místodržící Nehemjáš, syn Chakaljášův, a Sidkijáš,

3 Serajáš, Azarjáš, Jirmejáš,

4 Pašchúr, Amarjáš, Malkijáš,

5 Chatúš, Šebanjáš, Malúk,

6 Charim, Meremót, Obadjáš,

7 Daníel, Gintón, Barúk,

8 Mešulam, Abijáš, Mijamín,

9 Maazjáš, Bilgaj a Šemajáš. To jsou kněží.

10 Levité: Azanjášův syn Jéšua, Binúj ze synů Chénadadových, Kadmíel

11 a jejich bratří Šebanjáš, Hódijáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan,

12 Míka, Rechób, Chašabjáš,

13 Zakúr, Šerebjáš, Šebanjáš,

14 Hódijáš, Baní a Benínu.

15 Představitelé lidu: Pareóš, Pachat-moáb, Élam, Zatú, Baní,

16 Buní, Azgád, Bebaj,

17 Adonijáš, Bigvaj, Adín,

18 Ater, Chizkijáš, Azúr,

19 Hódijáš, Chašum, Besaj,

20 Charíf, Anatót, Nébaj,

21 Magpíaš, Mešulám, Chezír,

22 Mešézabel, Sádok, Jadúa,

23 Pelatjáš, Chanan, Anajáš,

24 Hóšea, Chananjáš, Chašúb,

25 Lócheš, Pilchá, Šobek,

26 Rechúm, Chašabna, Maasejáš

27 a Achijáš, Chanan, Anan,

28 Malúk, Charim a Baana.

29 Ostatní lid, kněží, levité, vrátní, zpěváci, chrámoví nevolníci a všichni, kdo se oddělili od národů zemí k Božímu zákonu, také jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo to byl schopen pochopit,

30 připojovali se ke svým vznešeným bratřím. Přicházeli a přísežně se zaklínali, že budou žít podle Božího zákona, který byl vydán skrze Božího služebníka Mojžíše, a že budou zachovávat a plnil všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, jeho práva a jeho nařízení.

31 Prohlásili: "Nebudeme dávat své dcery národům země a jejich dcery nebudeme brát pro své syny.

32 Když budou přinášet národy země v den odpočinku k prodeji různé zboží a obilí, v den odpočinku, totiž ve svatý den, je od nich nebudeme brát. Sedmého léta necháme pole ladem a nebudeme vymáhat dluhy.

33 Budeme se podřizovat příkazům a odevzdávání třetiny šekelu ročně pro službu v domě našeho Boha,

34 na předkladné chleby, na pravidelný obětní dar, na pravidelnou oběť zápalnou ve dnech odpočinku a o novoluních, na slavnosti, na svaté dávky, na smírčí oběti za hřích za Izraele, vůbec na všechno dílo domu našeho Boha.

35 Losem jsme rozvrhli dodávky dříví mezi kněze, levity a lid, jak je mají přinášet do domu našeho Boha podle našich otcovských rodů ve stanovené časy rok co rok, aby bylo zapalováno na oltáři Hospodina, našeho Boha, jak je psáno v Zákoně.

36 Také budeme přinášet prvotiny ze svých rolí a provotiny všeho ovoce z každého stromu rok co rok do Hospodinova domu.

37 I prvorozené ze svých synů a ze svého dobytka, jak je psáno v Zákoně, prvorozené ze svého skotu a bravu, budeme přinášet do domu svého Boha kněžím, kteří konají službu v domě našeho Boha.

38 Také první část z obilní tluče, z našich obětních dávek, z ovoce každého stromu, z moštu a z čerstvého oleje budeme přinášet kněžím do komor při domě našeho Boha a desátky z naší půdy budeme odvádět levitům; levité sami ať vybírají desátky ve všech městech, která s námi slouží Hospodinu.

39 Kněz z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité předají desátý díl z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladišti. [ (Nehemiah 10:40) Do těch komor totiž budou přinášet Izraelci i levitští příslušníci obětní dávky z obilí, z moštu a z čerstvého oleje. Tam je nádobí svatyně i kněží konající službu i vrátní a zpěváci. Dům svého Boha neopustíme." ]