Salmos 4

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.

2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!

3 "Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.

4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.

5 Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.

6 Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu."

7 Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!

8 Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. [ (Psalms 4:9) Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. ]