Salmos 85

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.

2 Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil.

3 Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy.

4 Svou prchlivost odkládal jsi zcela, přestával jsi planout hněvem.

5 Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení!

6 Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení?

7 Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?

8 Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!

9 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!

10 Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.

11 Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.

12 Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.

13 Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. [ (Psalms 85:14) Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. ]