Salmos 125

1 Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.

2 Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.

3 Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem.

4 Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce!

5 Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky, zažene Hospodin s pachateli ničemností. Pokoj s Izraelem!