Salmos 7

1 Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi.

2 Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,

3 aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není.

4 Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco spáchal, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních,

5 jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka,

6 ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede v prach mou slávu.

7 Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, proti zuřivosti protivníků mých se zvedni, bděle při mně stůj na soudu, k němuž jsi dal příkaz.

8 Pospolitost národů až kolem tebe stane, k soudu nad nimi se navrať na výšinu.

9 Sám Hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.

10 Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví!

11 Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce.

12 Bůh je spravedlivý soudce; každý den má Bůh proč vzplanout hněvem.

13 Což si znovu člověk nebrousí svůj meč? Napíná svůj luk a míří,

14 smrtonosnou zbraň si chystá, šípy ohnivé si připravuje.

15 Počíná-li ničemnosti, zplodí trápení a zrodí křivdy.

16 Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá.

17 To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne. [ (Psalms 7:18) Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího. ]