Salmos 96

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!

2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu,

3 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech,

4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.

5 Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.

6 Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho.

7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,

8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,

9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!

10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva.

11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,

12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese

13 vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.