Salmos 130

1 Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,

2 Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby.

3 Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku?

4 Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.

5 Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.

6 Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.

7 Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení,

8 on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.