Salmos 116

1 Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby,

2 sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

3 Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti.

4 Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život!

5 Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.

6 Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.

7 Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal.

8 Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.

9 Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.

10 Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený.

11 Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář.

12 Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?

13 Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.

14 Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.

15 Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.

16 Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta.

17 Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno.

18 Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem,

19 v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja.