Salmos 97

1 Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství!

2 Oblak a mrákota jsou kolem něho, spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu.

3 Žene se před ním oheň, kolkolem sežehne jeho protivníky.

4 Nad světem planou světla jeho blesků, země to vidí a svíjí se v křeči.

5 Hory se před Hospodinem jako vosk taví, před Pánem veškeré země.

6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.

7 Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky; jemu se všichni bohové klanějí.

8 Sijón to slyší a raduje se, jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine.

9 Vždyť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy.

10 Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.

11 Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce.

12 Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!