Salmos 57

1 Pro předního zpěváka, jako "Nevyhlazuj!" Davidův, pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně.

2 Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.

3 Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas.

4 Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.

5 Mezi lvy být musím, s těmi uléhám, kdo srší ohněm, s lidmi, jejichž zuby jsou kopí a šípy, jejichž jazyk je ostrý meč.

6 Povznes se až nad nebesa, Bože, ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva!

7 Nastražili síť mým krokům, člověk mě chtěl zlomit; vykopali na mě jámu, spadli do ní sami.

8 Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat žalmy.

9 Probuď se, má slávo! Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím.

10 Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;

11 vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. [ (Psalms 57:12) Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí ať je tvoje sláva! ]