Salmos 8

1 Pro předního zpěváka podle gatského způsobu. Žalm Davidův.

2 Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.

3 Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.

4 Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:

5 Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?

6 Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.

7 Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš:

8 všechen brav a skot a také polní zvířata

9 a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách. [ (Psalms 8:10) Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! ]