Salmos 29

1 Žalm Davidův. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu.

2 Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu.

3 Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem.

4 Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti.

5 Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanónské.

6 Nutí poskakovat Libanón jak býčka, Sirjón jako mládě jednorožce.

7 Hospodinův hlas křeše plameny ohně.

8 Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči, Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš.

9 Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá: "Sláva!"

10 Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky.

11 Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.