Salmos 75

1 Pro předního zpěváka, jako: "Nevyhlazuj!" Žalm; pro Asafa, píseň.

2 Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech.

3 "Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva.

4 Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí; já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům."

5 Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností! Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy!

6 Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzou šíjí!

7 Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště,

8 jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.

9 Hospodin má v ruce kalich: víno kvasí, je plné příměsků, z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna všichni svévolníci země.

10 A já to budu navěky hlásat, budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu. [ (Psalms 75:11) A všem svévolníkům srazím rohy, rohy spravedlivého se zvednou. ]