Salmos 55

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův.

2 Dopřej, Bože, modlitbě mé sluchu, neskrývej se před mou prosbou.

3 Věnuj mi pozornost, odpověz mi, lkám a sténám, zmateně se toulám,

4 neboť nepřítel mi spílá, svévolník mě tísní, chtěli by mě zlomit ničemnostmi, štvou proti mně plni vzteku.

5 Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě hrůzy smrti,

6 padá na mě strach a chvění, zděšení mě zachvátilo.

7 Pravím: Kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil se jinde.

8 Ano, daleko bych letěl, pobýval bych v poušti,

9 spěchal do bezpečí před náporem větru, před vichřicí.

10 Ve zmatek je uveď, Panovníku, jazyky jim rozdvoj, v městě vidím násilí a sváry,

11 ve dne v noci po hradbách se plíží, ničemnost a trápení jsou v jeho středu,

12 v jeho středu běsní zhouba, týrání a lest se nehnou z ulic.

13 Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl; nade mne se nevypíná ten, který mě nenávidí, před tím bych se ukryl,

14 jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel!

15 Ten nejlepší vztah nás pojil, za bouřného jásotu jsme chodívali do Božího domu.

16 Ať je překvapí smrt, ať zaživa sejdou do podsvětí! Jen zloba je v jejich doupatech, je v jejich středu.

17 A já volám k Bohu, Hospodin mě spasí.

18 Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. - Vyslyšel můj hlas!

19 On vykoupí mě z války, daruje mi pokoj, ač jich proti mně je tolik.

20 Slyší Bůh a pokoří je, on, jenž odedávna trůní, když se změnit nechtějí a nebojí se Boha.

21 Leckdo vztáhne ruku na ty, kteří v pokoji s ním žijí, jeho smlouvu znesvěcuje.

22 Lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče.

23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. [ (Psalms 55:24) Ty je, Bože, srázíš v jámu zkázy. Ti, kdo prolévají krev a stavějí vše na lsti, nedožijí ani poloviny svých dnů. Já však doufám v tebe! ]