Salmos 134

1 Poutní píseň. Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času.

2 Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu!

3 Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.