Salmos 122

1 Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!

2 A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.

3 Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.

4 Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu.

5 Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu.

6 Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!

7 Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!

8 Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: "Budiž v tobě pokoj!"

9 Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.