Números 7

1 V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu příbytku, pomazal a posvětil jej i všechno jeho nářadí, též oltář s veškerým nářadím. Když to vše pomazal a posvětil,

2 přinesli izraelští předáci, představitelé otcovských rodů, své dary; byli to předáci pokolení, ti, kteří stáli nad povolanými do služby.

3 Přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých povozů a dvanáct kusů skotu, po jednom povozu od dvou předáků a od každého předáka jednoho býka; ty přinesli jako dar před příbytek.

4 Hospodin řekl Mojžíšovi:

5 "Přijmi je od nich. Budou tu pro službu při stanu setkávání. Dáš je lévijcům, každé čeledi podle její služby."

6 Mojžíš přijal povozy i skot a dal je lévijcům.

7 Dva povozy a čtyři kusy skotu dal Geršónovcům pro jejich službu.

8 Čtyři povozy a osm kusů skotu dal Meraríovcům pro jejich službu za dozoru Ítamara, syna kněze Árona.

9 Kehatovcům nedal nic, protože jejich služba se týkala svatých předmětů, a ty se nosily na ramenou.

10 Předáci přinesli také dar k zasvěcení oltáře. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli před něj svůj dar.

11 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Každého dne přinese vždy jeden z předáků svůj dar k zasvěcení oltáře."

12 Prvního dne tedy přinesl svůj dar Nachšón, syn Amínadabův, z pokolení Judova.

13 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

14 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

15 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

16 jeden kozel k oběti za hřích,

17 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Nachšóna, syna Amínadabova.

18 Druhého dne přinesl svůj dar Netaneel, syn Súarův, předák Isacharův.

19 Přinesl darem jednu stříbrnou mísu o váze sto třiceti šekelů, jednu stříbrnou kropenku o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

20 jednu zlatou pánvičku o deseti šekelech, plnou kadidla,

21 jednoho mladého býčka, jednoho berana, jednoho ročního beránka k oběti zápalné,

22 jednoho kozla k oběti za hřích,

23 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Netaneela, syna Súarova.

24 Třetího dne předák Zabulónovců, Elíab, syn Chelónův.

25 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

26 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

27 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

28 jeden kozel k oběti za hřích,

29 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Elíaba, syna Chelónova.

30 Čtvrtého dne předák Rúbenovců Elísúr, syn Šedeúrův.

31 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

32 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

33 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

34 jeden kozel k oběti za hřích,

35 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Elísúra, syna Šedeúrova.

36 Pátého dne předák Šimeónovců Šelumíel, syn Suríšadajův.

37 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

38 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

39 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

40 jeden kozel k oběti za hřích,

41 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Šelumíela, syna Suríšadajova.

42 Šestého dne předák Gádovců Eljásaf, syn Deúelův.

43 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

44 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

45 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

46 jeden kozel k oběti za hřích,

47 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Eljásafa, syna Deúelova.

48 Sedmého dne předák Efrajimovců Elíšama, syn Amíhudův.

49 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

50 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

51 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

52 jeden kozel k oběti za hřích,

53 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Elíšamy, syna Amíhudova.

54 Osmého dne předák Manasesovců Gamlíel, syn Pedásurův.

55 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

56 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

57 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

58 jeden kozel k oběti za hřích,

59 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Gamlíela, syna Pedásurova.

60 Devátého dne předák Benjamínovců Abídan, syn Gideóního.

61 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

62 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

63 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

64 jeden kozel k oběti za hřích,

65 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Abídana, syna Gideóního.

66 Desátého dne předák Danovců Achíezer, syn Amíšadajův.

67 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

68 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

69 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

70 jeden kozel k oběti za hřích,

71 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Achíezera, syna Amíšadajova.

72 Jedenáctého dne předák Ašerovců Pagíel, syn Okranův.

73 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

74 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

75 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

76 jeden kozel k oběti za hřích,

77 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Pagíela, syna Okranova.

78 Dvanáctého dne předák Neftalíovců Achíra, syn Énanův.

79 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,

80 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,

81 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,

82 jeden kozel k oběti za hřích,

83 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Achíry, syna Énanova.

84 To byl dar k zasvěcení oltáře od izraelských předáků v den, kdy byl pomazán: dvanáct stříbrných mis, dvanáct stříbrných kropenek, dvanáct zlatých pánviček.

85 Sto třicet šekelů stříbra měla jedna mísa a jedna kropenka sedmdesát; stříbro všech nádob vážilo dva tisíce čtyři sta šekelů podle váhy určené svatyní.

86 Zlatých pánviček bylo dvanáct, plných kadidla, každá pánvička po deseti šekelech podle váhy určené svatyní; zlato všech pánviček vážilo sto dvacet šekelů.

87 Všech kusů skotu k oběti zápalné bylo dvanáct býčků, k tomu dvanáct beranů, dvanáct ročních beránků s příslušnými přídavnými obětmi a dvanáct kozlů k oběti za hřích;

88 všech kusů skotu k hodu oběti pokojné bylo čtyřiadvacet býčků, k tomu šedesát beranů, šedesát kozlů a šedesát ročních beránků. To byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán.

89 Když Mojžíš vcházel do stanu setkávání, aby Bůh k němu mluvil, slyšel hlas, jak k němu mluví od příkrovu na schráně svědectví, z místa mezi dvěma cheruby; i mluvil s ním.