Números 33

1 Toto byla stanoviště Izraelců, když vytáhli z egyptské země po oddílech pod vedením Mojžíše a Árona.

2 Na Hospodinův rozkaz sepsal Mojžíš místa, odkud vycházeli, podle jejich stanovišť. Toto byla tedy jejich stanoviště podle výchozích bodů:

3 V prvním měsíci, patnáctého dne prvého měsíce, vytáhli z Ramesesu. Druhého dne po hodu beránka vyšli Izraelci navzdory všemu před očima celého Egypta,

4 zatímco Egypťané pohřbívali ty, které mezi nimi Hospodin pobil, všechny prvorozence. Hospodin totiž vykonal soudy nad jejich božstvy.

5 Izraelci tedy vytáhli z Ramesesu a utábořili se v Sukótu.

6 Vytáhli ze Sukótu a utábořili se v Étamu, který je na okraji pouště.

7 Vytáhli z Étamu, obrátili se zpět k Pí-chírótu, který leží naproti Baal-sefónu, a utábořili se před Migdólem.

8 Vytáhli z Pené-chírótu a prošli prostředkem moře na poušť. Vykonali třídenní pochod pouští Étamem a utábořili se v Maře.

9 Vytáhli z Mary a přišli do Élimu. V Élimu bylo dvanáct pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili.

10 Vytáhli z Élimu a utábořili se u Rákosového moře.

11 Vytáhli od Rákosového moře a utábořili se na Sínské poušti.

12 Vytáhli ze Sínské pouště a utábořili se v Dofce.

13 Vytáhli z Dofky a utábořili se v Alúši.

14 Vytáhli z Alúše a utábořili se v Refídímu; tam nebyla voda, aby se lid mohl napít.

15 Vytáhli z Refídímu a utábořili se na Sínajské poušti.

16 Vytáhli ze Sínajské pouště a utábořili se v Kibrót-taavě.

17 Vytáhli z Kibrót-taavy a utábořili se v Chaserótu.

18 Vytáhli z Chaserótu a utábořili se v Ritmě.

19 Vytáhli z Ritmy a utábořili se v Rimón--peresu.

20 Vytáhli z Rimón-peresu a utábořili se v Libně.

21 Vytáhli z Libny a utábořili se v Rise.

22 Vytáhli z Risy a utábořili se v Kehelatě.

23 Vytáhli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šeferu.

24 Vytáhli od hory Šeferu a utábořili se v Charadě.

25 Vytáhli z Charady a utábořili se v Makhelótu.

26 Vytáhli z Makhelótu a utábořili se v Tachatu.

27 Vytáhli z Tachatu a utábořili se v Terachu.

28 Vytáhli z Terachu a utábořili se v Mitce.

29 Vytáhli z Mitky a utábořili se v Chašmóně.

30 Vytáhli z Chašmóny a utábořili se v Moserótu.

31 Vytáhli z Moserótu a utábořili se v Bené-jaakánu.

32 Vytáhli z Bené-jaakánu a utábořili se v Chór-gidgádu.

33 Vytáhli z Chór-gidgádu a utábořili se v Jotbatě.

34 Vytáhli z Jotbaty a utábořili se v Abróně.

35 Vytáhli z Abróny a utábořili se v Esjón-geberu.

36 Vytáhli z Esjón-geberu a utábořili se na poušti Sinu; to je Kádeš.

37 Vytáhli z Kádeše a utábořili se na hoře Hóru na okraji Edómské pouště.

38 Tehdy na Hospodinův rozkaz vystoupil kněz Áron na horu Hór a zemřel tam čtyřicátého roku po vyjití Izraelců z egyptské země, pátého měsíce, prvého dne toho měsíce.

39 Áronovi bylo sto třiadvacet let, když na hoře Hóru zemřel.

40 Tu uslyšel Kenaanec, aradský král, který sídlil v Negebu v kenaanské zemi, že přicházejí Izraelci.

41 Vytáhli od hory Hóru a utábořili se v Salmóně.

42 Vytáhli ze Salmóny a utábořili se ve Funónu.

43 Vytáhli z Funónu a utábořili se v Obótu.

44 Vytáhli z Obótu a utábořili se v Ijé-abárímu na moábském území.

45 Vytáhli z Ijímu a utábořili se v Dibón-gádu.

46 Vytáhli z Dibón-gádu a utábořili se v Almón-diblátajimu.

47 Vytáhli z Almón-diblátajimu a utábořili se v horách Abárímských proti Nebó.

48 Vytáhli z hor Abárímských a utábořili se na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu.

49 Tábořili u Jordánu od Bét-ješimótu až k Ábel-šitímu na Moábských pustinách.

50 Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu:

51 "Mluv k Izraelcům a řekni jim: Až přejdete Jordán do kenaanské země,

52 vyženete před sebou obyvatele té země a zničíte všechny jejich modlářské výtvory. Zničíte všechny jejich lité modly a popleníte všechna jejich posvátná návrší.

53 Podrobíte si tu zemi a usadíte se v ní. Tu zemi jsem dal vám, abyste ji obsadili.

54 Rozdělíte si zemi losem jako dědictví mezi své čeledi; větší dáte větší dědictví a menší dáte menší dědictví. Kam komu padne los, to bude jeho. Rozdělíte ji v dědictví svým otcovským pokolením.

55 Nevyženete-li však obyvatele té země před sebou, tedy ti, které z nich zanecháte, budou vám trnem v očích a bodcem v boku, budou vás sužovat v té zemi, ve které se usadíte.

56 A jak jsem zamýšlel učinit jim, učiním vám."