Salmos 99

1 Hospodin kraluje! Národy trnou. Trůní na cherubech! Země se zmítá.

2 Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený.

3 Nechť vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň - je svaté!

4 Silou Krále je láska k právu. Ty jsi určil právní řády; právo, spravedlnost v Jákobovi ty sám vykonáváš.

5 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se před podnožím jeho nohou - je svaté!

6 Mojžíš a Áron byli z jeho kněží, Samuel z těch, kdo vzývali jeho jméno; k Hospodinu volali a on jim odpovídal.

7 Promlouval k nim z oblačného sloupu; dbali na jeho svědectví a na nařízení, která jim dal.

8 Hospodine, Bože náš, ty jsi jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, jenž promíjí, i když jsi jejich skutky stíhal pomstou.

9 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý!