Salmos 140

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého, chraň mě proti násilníku,

3 proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a den ze dne se srocují k bojům,

4 jazyky si ostří jako hadi, za rty mají jed jak zmije.

5 Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama svévolníka, chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy.

6 Pyšní osidlo mi nastražili, síť z provazů na cestu rozestřeli, nachystali na mě léčky.

7 Pravím Hospodinu: Ty jsi můj Bůh! Přej sluchu mým prosbám, Hospodine.

8 Hospodine, Panovníku, moje mocná spáso, hlavu kryješ mi v den bitvy.

9 Nepřivoluj, Hospodine, k choutkám svévolníka, nedej, aby vyšly jeho plány, ať se nevypíná.

10 Na hlavu těch, kdo mě obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich rty umluvily.

11 Ať na ně dopadne žhavé uhlí, ať je Bůh do ohně srazí, do vířivých proudů, aby nepovstali.

12 Pomlouvač se v zemi neudrží, zlovolného násilníka stihne náhlá zkáza.

13 Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. [ (Psalms 140:14) Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu, přímí budou bydlet před tvou tváří! ]