Salmos 83

1 Píseň. Žalm pro Asafa.

2 Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu!

3 Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu,

4 kují proti tvému lidu tajné plány, radí se proti těm, které skrýváš:

5 "Pojďme," praví, "vyhlaďme je, ať národem nejsou, ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomene!"

6 Tak se spolu svorně uradili, uzavřeli proti tobě smlouvu

7 stany edómské a Izmaelci, Hagrejci i Moáb,

8 Gebal, Amón s Amálekem, Pelištea, ti, kdo sídlí v Týru,

9 Ašúr se k nim také přidal. Paží synů Lotových se stali.

10 Nalož s nimi jako s Midjánem, jako se Síserou, jako s Jabínem v Kíšonském úvalu:

11 u Én-dóru byli vyhlazeni, mrvou na roli se stali.

12 Nalož s jejich knížaty jak s Orébem a Zébem, s všemi jejich vojevůdci jako se Zebachem, se Salmunou,

13 kteří řekli: "Zaberme si Boží nivy!"

14 Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří, jako stéblo unášené větrem!

15 Jako požár, když stravuje lesy, jako plameny, když sežehují hory,

16 tak je postihni svou bouří, svou smrští je vyděs.

17 Pohanou jim pokryj líce, aby hledali tvé jméno, Hospodine.

18 Ať jsou zahanbeni, vyděšeni navždy, ať se rdí a hynou, [ (Psalms 83:19) ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí! ]