Salmos 76

1 Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň.

2 V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli.

3 V Šálemu je jeho stánek, jeho obydlí je na Sijónu.

4 Roztříštil tam střely ohnivé i s lukem, štíty, meče, válku.

5 Vznešený, jak jasně záříš nad horami rozsápaných!

6 Zarputilci za kořist ti padli, dřímají svůj sen; všem válečníkům ochrnuly ruce.

7 Pohrozils, Jákobův Bože, a mrákota obestřela válečné vozy i koně.

8 Ty vzbuzuješ bázeň. Kdo před tebou obstojí, když vzplaneš hněvem?

9 Svou při jsi vyhlásil z nebe. Země žila hned v bázni a v míru,

10 když Bůh povstal k soudu pro záchranu všech pokorných v zemi.

11 Rozhořčením stíháš lidi a je ti to k chvále, po svém rozhořčení opášeš se pozůstatkem lidu.

12 Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, svému Bohu! Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu, jenž vzbuzuje bázeň, [ (Psalms 76:13) tomu, který krotí ducha vojevůdců a vzbuzuje bázeň v králích země. ]