Salmos 148

1 Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!

2 Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy.

3 Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy.

4 Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy,

5 chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno,

6 on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.

7 Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně,

8 oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo,

9 horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry,

10 zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo,

11 králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země,

12 jinoši i panny, starci i mladí.

13 Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.

14 Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.