Salmos 100

1 Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země!

2 Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!

3 Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase.

4 Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,

5 neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!