Salmos 16

1 Pamětní zápis; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!

2 Pravím Hospodinu: "Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není."

3 Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno:

4 "Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty."

5 Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine.

6 Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé!

7 Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná.

8 Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

9 Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo,

10 neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.

11 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.