Salmos 21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá.

3 Splnil jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel.

4 Vyšels mu vstříc štědrým požehnáním, na hlavu mu kladeš korunu z ryzího zlata.

5 O život tě prosil; daroval jsi mu jej do nejdelších časů, navěky a navždy.

6 Dík tvému vítězství je velká jeho sláva, obestřel jsi ho velebnou důstojností.

7 Učinils ho navždy požehnáním, oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.

8 Vždyť král doufá v Hospodina; pro milosrdenství Nejvyššího jím nic neotřese.

9 Tvá ruka si najde všechny nepřátele, tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí.

10 Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine. Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozře je oheň.

11 Vyhubíš ze země jejich plod a jejich potomstvo mezi lidmi.

12 Ačkoli ti chystali zlý konec a vymýšleli pikle, nepořídí.

13 Položíš je na lopatky, napneš proti nim tětivy svých luků. [ (Psalms 21:14) Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle. ]