Salmos 46

1 Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.

2 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

3 Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

4 Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!

5 Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.

6 Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.

7 Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.

8 Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

9 Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná!

10 Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.

11 "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi." [ (Psalms 46:12) Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. ]