Salmos 52

1 Pro předního zpěváka. Poučující, Davidův,

2 když přišel Edómec Dóeg a oznámil Saulovi: "David vešel do Achímelekova domu."

3 Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? Boží milosrdenství po všechny dny trvá!

4 Jen zhoubu tvůj jazyk splétá, máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři.

5 Zlo miluješ víc než dobro, klam více než spravedlivé slovo.

6 Miluješ každé podvratné slovo, jazyku lstivý.

7 Proto Bůh tě smete provždy, popadne tě, ze stanu tě vyrve, vykoření tě ze země živých.

8 Až to spatří spravedliví, zmocní se jich bázeň a posměšně o něm řeknou:

9 "Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci." [ (Psalms 52:10) Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy. ] [ (Psalms 52:11) Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným. ]