Amós 2

1 Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Moábu, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože na vápno spálil kosti edómského krále,

2 sešlu na Moáb oheň a ten pozře paláce Kerijótu. Moáb zemře ve hřmotu vřavy za válečného ryku při zvuku polnice.

3 Vyplením soudce z jeho středu, všechny jeho velmože pobiji s ním, praví Hospodin.

4 Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Judy, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože zavrhli Hospodinův zákon a nedbali na jeho nařízení - zavedli je jejich lživé modly, za nimiž chodili jejich otcové -,

5 sešlu na Judu oheň a ten pozře paláce Jeruzaléma.

6 Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Izraele, ba pro čtverý, toto neodvolám, protože za stříbro prodávají spravedlivého a ubožáka pro pár opánků.

7 Baží dostat hlavy nuzáků do prachu země, pokorné zavádějí na scestí, syn i otec chodí za nevěstkou, a tak znesvěcují moje svaté jméno.

8 Rozvalují se na zabavených oděvech při každém oltáři. Vydřené pokuty propíjejí ve víně v domě svého boha.

9 Já jsem zničil před nimi Emorejce vysoké jako cedry a pevné jako duby. Zničil jsem je od koruny až ke kořenům.

10 Já jsem vás vyvedl z egyptské země, vodil jsem vás čtyřicet let po poušti a pak jste obsadili emorejskou zemi.

11 Z vašich synů jsem povolával proroky, z vašich jinochů nazíry. Není tomu tak, synové Izraele? je výrok Hospodinův.

12 Avšak vy jste dávali nazírům pít víno a prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!"

13 Hle, já vás budu tlačit k zemi jako povoz plný snopů.

14 Hbitý neuteče, silný nebude moci užít své síly, bohatýr se nezachrání.

15 Lučišník neobstojí, rychlonohý neunikne, jezdec na koni se nezachrání.

16 Z bohatýrů i ten nejsrdnatější v onen den uteče nahý, je výrok Hospodinův.