Salmos 50

1 Žalm pro Asafa. Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ.

2 Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh,

3 přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho.

4 Nebesa shůry i zemi volá, povede při se svým lidem.

5 "Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!"

6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem.

7 "Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě, já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem.

8 Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před sebou stále.

9 Nevezmu si býčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad.

10 Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách,

11 v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe.

12 Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.

13 Jídám snad já maso z tura nebo napájím se kozlí krví?

14 Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu!

15 Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat."

16 Ale svévolníkovi Bůh praví: "Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu?

17 Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš.

18 Spatříš zloděje a běžíš k němu, s cizoložníky máš podíl.

19 Ústa propůjčuješ k zlému, svůj jazyk jsi spřáhl se lstí.

20 Usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky.

21 To jsi dělával, a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě obžalobu.

22 Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne.

23 Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu."