Salmos 87

1 Pro Kórachovce, zpívaný žalm. Na posvátných horách založil svůj chrám.

2 Hospodin miluje brány Sijónu nad všechny příbytky Jákobovy.

3 Slavné věci hlásány jsou v tobě, město Boží!

4 Připomenu Rahaba i Bábel jakožto ty, kdo mě znají, také Pelišteu a Týr s Kúšem, každý z nich se zrodil tady.

5 O Sijónu řeknou: V něm se zrodil ten i onen, a sám Nejvyšší jej činí pevným.

6 Při soupisu lidských společenství Hospodin si zaznamená: Každý z nich se zrodil tady.

7 A dají se do zpěvu a tance: Všechna spása pramení mi z tebe!