Salmos 3

1 Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.

2 Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!

3 Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u Boha spásu nenalezne."

4 Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu.

5 Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.

6 Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.

7 Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.

8 Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. [ (Psalms 3:9) V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání! ]