Salmos 84

1 Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm.

2 Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů!

3 Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!

4 Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!

5 Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.

6 Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť.

7 Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním.

8 Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sijónu.

9 Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože!

10 Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout.

11 Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti,

12 vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. [ (Psalms 84:13) Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! ]