Salmos 65

1 Pro předního zpěváka, žalm. Davidův, píseň.

2 Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sijónu, plnit tobě sliby.

3 K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo.

4 Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš.

5 Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budem sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu.

6 Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek,

7 jenž jsi upevnil svou mocí hory, opásán bohatýrskou silou,

8 jenž konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů.

9 Z tvých znamení jímá bázeň obyvatele všech končin, tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem.

10 Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš. Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči:

11 zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší.

12 Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost,

13 kane na pastviny v stepi, a pahorky jásotem se opásaly. [ (Psalms 65:14) Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem. ]