Salmos 47

1 Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, žalm.

2 Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně.

3 Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí.

4 Podrobí nám lidská společenství, národy k nohám nám složí.

5 Vybral nám za náš dědičný podíl chloubu Jákoba, jehož si zamiloval.

6 Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu, Hospodin za zvuku polnic.

7 Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy!

8 Vždyť Bůh je Král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení.

9 Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na svém svatém trůnu. [ (Psalms 47:10) Knížata lidských společenství se shromáždila, jsou lidem Abrahamova Boha. Vždyť štíty země náležejí Bohu nesmírně vyvýšenému. ]