Salmos 54

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův,

2 když přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se přece skrývá u nás."

3 Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou.

4 Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.

5 Povstali proti mně cizáci, ukrutníci o život mi ukládají, na Boha neberou zřetel.

6 Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.

7 Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí! Ve své věrnosti je umlč. [ (Psalms 54:8) Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré. ] [ (Psalms 54:9) Ze všeho soužení jsi mě vysvobodil, pád nepřátel spatřilo mé oko. ]